การเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ Article

สสวท. โดยสาขาประเมินมาตรฐานได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลด้วยคอมพิวเตอร์

กระบวนการพัฒนาข้อสอบวัดจิตวิทยาศาสตร์

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ Article

จิตวิทยาศาสตร์เป็นคุณลักษณะที่มีการพัฒนาขึ้นในตัวผู้เรียนจากการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีลักษณะของการเป็นผู้ใฝ่รู้ในวิทยาศาสตร์สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการคิดตัดสินใจ การค้นคว้าหาความรู้ การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

กระบวนการพัฒนาข้อสอบเขียนตอบ

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ Article

ข้อสอบแบบเขียนตอบเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ ความคิดระดับสูง การนำความรู้และทักษะกระบวนการไปใช้
การสร้างข้อสอบแบบเขียนตอบ

กระบวนการพัฒนาข้อสอบเลือกตอบ

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ Article

กระบวนการสร้างข้อสอบจะทำให้ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพสามารถสะท้อนผลของการจัดการศึกษาและผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การกำหนดกรอบการประเมิน   2. การสร้างข้อสอบ   3. การพิจารณาและปรับปรุงข้อสอบ   4. การทดลองใช้ข้อสอบ

การวัดความสามารถในการคิดทางคณิตศาสตร์

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ Article

สาขาประเมินมาตรฐาน สสวท. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวัดความสามารถในการคิดทางคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ในงาน วทร. ครั้งที่ 21