แนะนำสาขา

       สาขาประเมินมาตรฐานมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ ประเมิน และรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ของสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด

   สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการ พัฒนาสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา ให้สามารถประเมินคุณภาพการจัดการ ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ของตนเองได้ ร่วมมือกับสำนักวิทยาศาสตร์ สำนักคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ และหน่วยงานอื่น จัดทำเครื่องมือมาตรฐานการประเมินผลการเรียนของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการประเมินมาตรฐานและคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์