กระบวนการพัฒนาข้อสอบวัดจิตวิทยาศาสตร์

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ Article

จิตวิทยาศาสตร์เป็นคุณลักษณะที่มีการพัฒนาขึ้นในตัวผู้เรียนจากการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีลักษณะของการเป็นผู้ใฝ่รู้ในวิทยาศาสตร์สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการคิดตัดสินใจ การค้นคว้าหาความรู้ การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

และมีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสม
รายละเอียดคลิ๊ก 04.กระบวนการพัฒนาข้อสอบวัดจิตวิทยาศาสตร์