การเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ Article

สสวท. โดยสาขาประเมินมาตรฐานได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้งานระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ลักษณะของข้อสอบการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ รวมทั้งยังได้ฝึกทักษะการทำข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ และข้อสอบการแก้ปัญหาแบบร่วมมือที่ได้จัดทำขึ้นโดย สสวท. ในรูปแบบ CD ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปขยายผลในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

piclecturer

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่นี่

LiveCD

ภาพแผ่น CD ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA