บุคลากร

 dr.supattra_pativisan  
ชื่อ-นามสกุล  ดร.สุพัตรา ผาติวิสันติ์           
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สสวท.
 EMAIL  
 โทรศัพท์  02-3924021 ต่อ 1324
  (เลขาฯ 1325)
  tanyakarn_yuentrakulchai  
ชื่อ-นามสกุล นางธันยากานต์ กุลศุภกร
ตำแหน่ง ผอ.สาขาวิจัยและประเมินมาตรฐาน
 EMAIL  
 โทรศัพท์  02-3924021 ต่อ 1201
 สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
somsri_tangmongkollert  
ชื่อ-นามสกุล  ดร. สมศรี ตั้งมงคลเลิศ
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ
 EMAIL  
 โทรศัพท์  02-3924021 ต่อ 1209
 สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์
   
  nantachat_wongpanya  
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวนันทฉัตร วงษ์ปัญญา
ตำแหน่ง ผู้ชำนาญ
 EMAIL  
 โทรศัพท์  02-3924021 ต่อ 1204
 สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์-เคมี
   
 
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวสมฤทัย ชัยโพธิ์
ตำแหน่ง ผู้ชำนาญ
 EMAIL  
 โทรศัพท์  02-3924021 ต่อ 1204
 สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
  jatupon_ngamman  
ชื่อ-นามสกุล  นายจตุพล งามแม้น
ตำแหน่ง นักวิชาการ
 EMAIL  
 โทรศัพท์  02-3924021 ต่อ 1207
 สาขาวิชา  คณิตศาสตร์
 Yotwadee Thitivorn  
ชื่อ-นามสกุล นางสาวยศวดี ฐิติวร
ตำแหน่ง นักวิชาการ
 EMAIL  
 โทรศัพท์  02-3924021 ต่อ 1207
  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์-เคมี
  saravuj_ratanaprayul  
ชื่อ-นามสกุล นายศราวุฒิ รัตนประยูร
ตำแหน่ง นักวิชาการ
 EMAIL  
 โทรศัพท์ 02-3924021 ต่อ 1204
 สาขาวิชา คณิตศาสตร์
kanoknun_saithai  
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวกนกนันทน์ ไสไทย
ตำแหน่ง นักวิชาการ
 EMAIL  
 โทรศัพท์  02-3924021 ต่อ 1203
 สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
  somsri_tangmongkollert  
ชื่อ-นามสกุล นายสุภทัต สุขเอี่ยม
ตำแหน่ง นักวิชาการ
 EMAIL  
 โทรศัพท์  02-3924021 ต่อ 1203   
 สาขาวิชา      วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์       
 somsri_tangmongkollert  
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวแพรไพลิน จารุจินดา  
ตำแหน่ง  นักวิชาการ
 EMAIL  
 โทรศัพท์  02-3924021 ต่อ 1208
 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
  somsri_tangmongkollert  
ชื่อ-นามสกุล นางสาวอังคณา  หล้าแก้ว                   
ตำแหน่ง นักวิชาการ
 EMAIL  
 โทรศัพท์  02-3924021 ต่อ 1208
 สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์
somsri_tangmongkollert   
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวสมิตา สกุลไพศาล    
ตำแหน่ง  นักวิชาการ
 EMAIL  
 โทรศัพท์  02-3924021 ต่อ 1203
 สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์
  Saifon Jitprasertchai  
ชื่อ-นามสกุล   น.ส.สายฝน จิตประเสริฐไชย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปอาวุโส              
 EMAIL  
 โทรศัพท์  02-3924021 ต่อ 1205