ติดต่อเรา

สาขาประเมินมาตรฐาน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

924  อาคารปฏิบัติการ ชั้น 4  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2392-4021 (ต่อ 1201, 1203 – 1208)

โทรสาร : 0-2712-3602

เว็บไซต์ http://sa.ipst.ac.th

  1. ส่งข้อความ

  2. Loading ...
ipstmap