E-testing Online “Fun Qiuzzes for Kids”

E-testing Online “Fun Qiuzzes for Kids”

“Fun Qiuzzes for Kids” เพื่อประชาสัมพันธ์ระบบการสอบออนไลน์ (E-testing)

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ STEM for LIFE

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ STEM for LIFE

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เผยแพร่ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ไปใช้ชีวิตหรืออาชีพทางเว็บไซต์ STEM for LIFE

การบรรยายพิเศษเรื่อง “How to develop balanced assessment framework”

การบรรยายพิเศษเรื่อง “How to develop balanced assessment framework”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวข้อ “How to Develop Balanced Assessment Framework” โดย Dr.Mark Zelman

ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing)

ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำ “ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System)” ซึ่งเป็นระบบหนึ่งในศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. หรือ IPST Learning Space

เอกสารเผยแพร่

คลิปวิดีโอที่น่าสนใจ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สพฐ สทศ2 สมศ nces
ets cambridgeassessment iaea oecd timss