ประชาสัมพันธ์ระบบออนไลน์ข้อสอบ “PISA-Like”

ประชาสัมพันธ์ระบบออนไลน์ข้อสอบ “PISA-Like”

ประชาสัมพันธ์ระบบออนไลน์ข้อสอบ “PISA-Like”

E-testing Online “Fun Qiuzzes for Kids”

E-testing Online “Fun Qiuzzes for Kids”

“Fun Qiuzzes for Kids” เพื่อประชาสัมพันธ์ระบบการสอบออนไลน์ (E-testing)

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ STEM for LIFE

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ STEM for LIFE

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เผยแพร่ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ไปใช้ชีวิตหรืออาชีพทางเว็บไซต์ STEM for LIFE

การบรรยายพิเศษเรื่อง “How to develop balanced assessment framework”

การบรรยายพิเศษเรื่อง “How to develop balanced assessment framework”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวข้อ “How to Develop Balanced Assessment Framework” โดย Dr.Mark Zelman

เอกสารเผยแพร่

คลิปวิดีโอที่น่าสนใจ

Error type: "Forbidden". Error message: "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=830428655381" Domain: "usageLimits". Reason: "dailyLimitExceeded".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id UCVfxAvUE8_keEpxgdwUeo7w belongs to a channelid. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สพฐ สทศ2 สมศ nces
ets cambridgeassessment iaea oecd timss