ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ STEM for LIFE

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ STEM for LIFE

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เผยแพร่ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ไปใช้ชีวิตหรืออาชีพทางเว็บไซต์ STEM for LIFE

การบรรยายพิเศษเรื่อง “How to develop balanced assessment framework”

การบรรยายพิเศษเรื่อง “How to develop balanced assessment framework”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวข้อ “How to Develop Balanced Assessment Framework” โดย Dr.Mark Zelman

ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing)

ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำ “ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System)” ซึ่งเป็นระบบหนึ่งในศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. หรือ IPST Learning Space

การบรรยายพิเศษ เรื่อง E-Assessment, Innovations for the 21st Century

การบรรยายพิเศษ เรื่อง E-Assessment, Innovations for the 21st Century

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวข้อ “E-Assessment, Innovations for the 21st Century” โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ Mr.Jan Wiegers, Director at Cito, The Netherlands เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีและการใช้คอมพิวเตอร์ในการวัดผลประเมินผลทางการศึกษา

เอกสารเผยแพร่

คลิปวิดีโอที่น่าสนใจ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สพฐ สทศ2 สมศ nces
ets cambridgeassessment iaea oecd timss