กระบวนการพัฒนาข้อสอบเลือกตอบ

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ Article

กระบวนการสร้างข้อสอบจะทำให้ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพสามารถสะท้อนผลของการจัดการศึกษาและผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้

มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. การกำหนดกรอบการประเมิน   2. การสร้างข้อสอบ   3. การพิจารณาและปรับปรุงข้อสอบ   4. การทดลองใช้ข้อสอบ

 รายละเอียดคลิ๊ก กระบวนการพัฒนาข้อสอบเลือกตอบ