ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ STEM for LIFE

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

Banner-960x260-pixels
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่อาศัยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เผยแพร่ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ไปใช้ชีวิตหรืออาชีพ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้เห็นการนำองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง โดยมีตัวอย่างการเชื่อมโยงหลักการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม กับประเด็นหรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจผ่านการเล่าเรื่องแบบบทสนทนา การนำความรู้ไปใช้ในอาชีพต่าง ๆ และการทดลองหรือประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหา เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ http://stemforlife.ipst.ac.th/

และสามารถกดติดตามการอัพเดตบทความได้ที่ https://www.facebook.com/stemedforlife/