ประชาสัมพันธ์ระบบออนไลน์ข้อสอบ “PISA-Like”

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

topHead-pisalike

สสวท. โดยฝ่ายประเมินมาตรฐานได้พัฒนา “ระบบการสอบออนไลน์ PISA-Like” ซึ่งมีข้อสอบประเมินการรู้เรื่องด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (PISA-Like) ที่มีรูปแบบสอดคล้องกับแนวทางการประเมินของ PISA เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบที่เน้นการนำความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันผ่านคอมพิวเตอร์

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like ประกอบด้วยข้อสอบวิทยาศาสตร์ และข้อสอบคณิตศาสตร์ ทั้งในระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกทำข้อสอบได้ 2 วิธี ได้แก่ 1. ทำข้อสอบแบบจัดชุด โดยระบบจะทำการสุ่มชุดข้อสอบให้ 2. ข้อสอบแบบเลือกเอง โดยผู้ใช้จะเลือกข้อสอบได้ครั้งละเรื่อง

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานระบบดังกล่าวผ่านทางช่องทาง http://pisalike.ipst.ac.th
โดยระบบสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต สมาร์ทโฟน และรองรับการใช้งานกับเว็บเบราเซอร์ทุกประเภท