การเผยแพร่ข้อสอบ PISA-Like ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ สสวท. ได้พัฒนาขึ้น

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สสวท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเยาวชนไทยให้มีระดับสูงขึ้นทัดเทียมกับนานาชาติ และเพื่อยกระดับผลการประเมินดังกล่าว จึงได้พัฒนาข้อสอบประเมินการรู้เรื่อง (Literacy) ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของผู้เรียนตามแนวทาง PISA

โดยปรับกรอบการประเมินการรู้เรื่องของ PISA ให้เหมาะสมกับบริบทการนำไปใช้จริงในชั้นเรียน ซึ่งเรียกว่า PISA-Like โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ในสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับการนำไปใช้ในชีวิต และเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลดังกล่าว

picpisa-like_test

 

ทั้งนี้ ผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจตัวอย่างข้อสอบ สามารถดาวน์โหลดข้อสอบ PISA-Like ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ที่นี่

  • ตัวอย่างข้อสอบ PISA-Like ด้านวิทยาศาสตร์ ปี 2557   Download (จำนวนดาวโหลด 37,991 ครั้ง)
  • ตัวอย่างข้อสอบ PISA-Like ด้านคณิตศาสตร์ ปี 2557   Download (จำนวนดาวโหลด 15,523 ครั้ง)
  • ตัวอย่างข้อสอบ PISA-Like ด้านวิทยาศาสตร์ ปี 2557 พร้อมเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน   Download  (จำนวนดาวโหลด 31,717 ครั้ง)
  • ตัวอย่างข้อสอบ PISA-Like ด้านคณิตศาสตร์ ปี 2557 พร้อมเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน   Download  (จำนวนดาวโหลด 15,234 ครั้ง)

สำหรับตัวอย่างข้อสอบ PISA-Like ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2558 พร้อมเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน สามารถเข้าชมได้โดย

คลิกที่นี่ (http://sa.ipst.ac.th/?p=1528)