ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ STEM for LIFE

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เผยแพร่ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ไปใช้ชีวิตหรืออาชีพทางเว็บไซต์ STEM for LIFE

การบรรยายพิเศษเรื่อง “How to develop balanced assessment framework”

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวข้อ “How to Develop Balanced Assessment Framework” โดย Dr.Mark Zelman

ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing)

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำ “ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System)” ซึ่งเป็นระบบหนึ่งในศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. หรือ IPST Learning Space

การบรรยายพิเศษ เรื่อง E-Assessment, Innovations for the 21st Century

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวข้อ “E-Assessment, Innovations for the 21st Century” โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ Mr.Jan Wiegers, Director at Cito, The Netherlands เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีและการใช้คอมพิวเตอร์ในการวัดผลประเมินผลทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System) ที่พัฒนาขึ้นโดย สสวท.

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมนักวิชาการ จาก สสวท. ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ระบบการสอบออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นโดย สสวท. ซึ่งเป็นระบบหนึ่งในศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2558 หรือ National Science and Technology Fair 2015 ระหว่างวันที่ 14 – 25 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

การเผยแพร่ข้อสอบ PISA-Like ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ สสวท. ได้พัฒนาขึ้น

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สสวท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเยาวชนไทยให้มีระดับสูงขึ้นทัดเทียมกับนานาชาติ และเพื่อยกระดับผลการประเมินดังกล่าว จึงได้พัฒนาข้อสอบประเมินการรู้เรื่อง (Literacy) ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของผู้เรียนตามแนวทาง PISA

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สสวท. โดยสาขาประเมินมาตรฐานได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียนขึ้น

ประกาศรับสมัครครูระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาประเมินมาตรฐานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 ครั้ง

ประกาศรับสมัครครูระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2558

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี