ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing)

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

topHead_th

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำ “ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System)” ซึ่งเป็นระบบหนึ่งในศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. หรือ IPST Learning Space ระบบการสอบออนไลน์พัฒนาขึ้น เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้สนใจเข้าไปใช้งานได้ โดย ครู สามารถจัดชุดข้อสอบ สามารถบริหารจัดการกับชุดข้อสอบได้ นักเรียน สามารถทำชุดข้อสอบออนไลน์ ทั้งข้อสอบจากครู หรือสามารถเลือกจัดชุดข้อสอบเอง หลังจากทำข้อสอบ นักเรียนสามารถดูเฉลยและดูรายงานผลการสอบของตัวเองได้ทันที ซึ่งข้อสอบในระบบจะเป็นข้อสอบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และข้อสอบแข่งขันโครงการต่าง ๆ

ผู้สนใจสามารถใช้ระบบการสอบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์  http://onlinetesting.ipst.ac.th

ขอเชิญรับชมวิดิโอแนะนำระบบการสอบออนไลน์