การบรรยายพิเศษ เรื่อง E-Assessment, Innovations for the 21st Century

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวข้อ “E-Assessment, Innovations for the 21st Century” โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ Mr.Jan Wiegers, Director at Cito, The Netherlands  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558  เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีและการใช้คอมพิวเตอร์ในการวัดผลประเมินผลทางการศึกษา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายกว่าร้อยคน (ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่นี่)

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะชมการบรรยาย “E-Assessment, Innovations for the 21st Century” ทั้ง 2 ตอนได้ที่นี้

pic_30112558_3

 

 

pic_30112558_2

 

 

pic_30112558_1

 

นอกจากนี้ สสวท. และ Cito ยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาด้านการวัดผลประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร (ลำดับที่ 5 จากด้านขวา) ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า สสวท. และ Cito จะมีความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาบุคลากร สสวท. ให้สามารถสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่มีคุณภาพและขยายผลไปยังครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป