ประกาศรับสมัครครูระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2558

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาประเมินมาตรฐานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร สสวท. ขอเชิญครูระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 50 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 35 โรงเรียน เข้ารับการอบรม
(รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม)

onlinepisa7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาประเมินมาตรฐาน สสวท. โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1204, 1205, 1207 (นันทฉัตร) (ศราวุฒิ)

โทรศัพท์สายตรง 0-2712-3606 โทรสาร 0-2712-3602

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : สำหรับโรงเรียนในสังกัด อปท. คือ local2558@gmail.com

สำหรับโรงเรียนในสังกัด สช. คือ opec2558@gmail.com