การประชุมชี้แจงและสร้างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อนำข้อสอบเข้าระบบการสอบออนไลน์ (E-Testing) วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม Jasmine Grande Residence กรุงเทพมหานคร

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สสวท. โดยสาขาประเมินมาตรฐาน ได้จัดการประชุมชี้แจงและสร้างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อนำข้อสอบเข้าระบบการสอบออนไลน์ (E-Testing)

การเผยแพร่ข้อสอบ PISA-Like ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ สสวท. ได้พัฒนาขึ้น

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สสวท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเยาวชนไทยให้มีระดับสูงขึ้นทัดเทียมกับนานาชาติ และเพื่อยกระดับผลการประเมินดังกล่าว จึงได้พัฒนาข้อสอบประเมินการรู้เรื่อง (Literacy) ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของผู้เรียนตามแนวทาง PISA

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศึกษานิเทศก์เพื่อหารือการใช้ MATH PRO/SCIENCE PRO

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สสวท. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศึกษานิเทศก์เพื่อหารือการใช้ Math Pro/Science Pro ในการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

การประชุมชี้แจงศึกษานิเทศก์ เรื่อง การใช้ Math Pro/Science Pro

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สสวท. ได้จัดการประชุมชี้แจงศึกษานิเทศก์ เรื่อง การใช้ Math Pro/Science Pro เพื่อจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2557 ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร โดย รองผู้อำนวยการ สสวท. อ.ณรงค์ศิลป์ ธูปพนม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

การทดลองใช้ระบบ TEDET ในสถานศึกษา

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สสวท. ขอเรียนเชิญศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการทดลองใช้ระบบทดสอบ TEDET http://tedet.ac.th/ และร่วมการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมวิทยากรประจำศูนย์อบรมโครงการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้านการวัดผลประเมินผลฯ วันที่ 12-15 มีนาคม 2556

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมวิทยากรประจำศูนย์อบรมโครงการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้านการวัดผลประเมินผล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่ 12-15 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ซอยสุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร นั้น ในการนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การวัดความสามารถในการคิดทางคณิตศาสตร์

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาประเมินมาตรฐาน สสวท. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวัดความสามารถในการคิดทางคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ในงาน วทร. ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ขอเชิญผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

ประกาศเลื่อนการประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การวัดและประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รุ่นที่ 3

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

เลื่อนการประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การวัดผล ประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รุ่นที่ 3 จากเดิม วันที่ 17 – 19 มีนาคม 2553 เป็นวันที่ 28 – 30 เม.ย. 2553

แบบเขียนโครงการในการพัฒนาสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลประจำปี 2552

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดแบบการเขียนโครงการในการพัฒนาสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลประจำปี 2552

ประกาศผลการประเมินสถานศึกษาด้านการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2552

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

           ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2552 นั้น Read More.